zróbmy coś z tym

Otoczenie, a zwłaszcza warunki w miejscu pracy wpływają na zwiększenie liczby zachorowań na raka.
Rak spowodowany warunkami pracy jest rezultatem narażenia pracownika na działanie rakotwórczych czynników w jego miejscu pracy.

Możliwe sposoby zatrucia czynnikami szkodliwymi:

 • Wchłonięcie z wdychanym powietrzem (kurz, dym, opary)
 • Połknięcie produktów szkodliwych, które przylgnęły do ust lub rąk
 • Kontakt ze skórą

 

Częstsze i bardziej długotrwałe narażenie na działanie czynników szkodliwych zwiększa ryzyko zachorowania. Nawet mała dawka może spowodować raka.

Rak spowodowany warunkami pracy zazwyczaj ujawnia się od 10 do 50 lat po ekspozycji na czynniki rakotwórcze (okres utajenia).Liczby

 • Od 11 000 do 23 000 stwierdzonych nowych przypadków raka każdego roku
 • 2,3 miliona ludzi narażonych na działanie czynników rakotwórczych
 • 70 % zatrudnionych, narażonych na działanie czynników rakotwórczych to robotnicy
 • Na każde 5 przypadków raka, 1 dotyka robotnika i ma związek z warunkami pracy
 • 90 % rozpoznanych przypadków raka ma związek z azbestem. Rak płuc, krwi, krtani i skóry to najczęstsze odmiany raka, wśród robotników.

Substancje szkodliwe

Substancje, które powodują raka związanego z warunkami pracy występują licznie i są aktywnie w środowisku pracy (chemiczne, czynniki biologiczne...):

Obecnie stosowanie azbestu jest we Francji zabronione. Benzeny, chlorek winylu, silikon, ołów, pył drzewny… - użycie tych substancji rakotwórczych jest ograniczone i określane tzw. współczynnikiem narażenia (OELs). Użycie innych substancji na terenie zakładu pracy podlega restrykcjom.

Istnieją różne metody klasyfikowania czynników rakotwórczych. Metody te są rezultatem badań naukowych, działań Międzynarodowej Agencji Badań Raka (IARC) i wprowadzania jednolitych wymagań oznaczania czynników rakotwórczych w Unii Europejskiej.

 • Chemiczne: benzen, smoła, oleje mineralne, włókna mineralne, pył drzewny itd.
 • Jonizacja powietrza i promieniowanie ultrafioletowe
 • Czynniki biologiczne, szczególnie wirusy żółtaczki typu B i C

Poznaj produkty, których używasz

Consultez l'étiquette qui figue sur le produit que vous utilisez

Zapoznaj sie z informacjami na etykiecie produktu

Brak etykiety lub wygląda ona normalnie? Zachowaj ostrożność, dowiedz się najważniejszych rzeczy o produkcie przed jego użyciem, być może został on przepakowany do innego pojemnika. Dowiedz się więcej na: www.inrs.fr

Procurez-vous la fiche de données de sécurité

Zapoznaj się z instrukcją bezpiecznego użycia

Każdy produkt musi instrukcję bezpiecznego użycia, zawierającą informacje niezbędne dla zachowania zdrowia i bezpieczeństwa. Instrukcja musi być dostępna dla każdego pracownika. Jednakże zdarzają się instrukcje niekompletne lub bezużyteczne ze względu na zbyt ogólne informacje

AttentionJeśli widzisz taki symbol, to znaczy, że produkt może spowodować raka.

Peut provoquer le cancer

Twój pracodawca ma zobowiązania prawne

Evaluer

Regularnie dokonywać oszacowania ryzyka (wykonana praca, użyte produkty, czas narażenia na działanie czynników szkodliwych), uwzględniając rzeczywiste warunki pracy i wszystkie raportowane wypadki przy pracy. Pracodawca musi każdorazowo utworzyć dokument oszacowania ryzyk, który musi także zawierać listę przedsięwzięć zapobiegawczych, które mają być wprowadzone;

 

Substituer

Wymienić produkty szkodliwe na nieszkodliwe lub produkty o mniejszej szkodliwości :
www.substitution-cmr.fr
Réduire

Zmniejszyć do minimum narażenie na na działanie czynników szkodliwych poprzez skrócenie czasu oraz ograniczenie liczby robotników pracujących w warunkach szkodliwych;

Mettre à disposition

Pracodawca musi także zapewnić odpowiednią odzież i wyposażenie ochronne.

Fournir

Zapewnić pracownikom narażonym na działanie czynników rakotwórczych pisemną informację oraz rozszerzone szkolenie dotyczące ryzyka zdrowotnego, profilaktyki oraz procedur, które muszą być przestrzegane, sposobu użytkowania i konserwacji wyposażenia ochronnego;

Masz swoje prawa

picto flècheJesteś narażony na działanie czynników rakotwórczych?

 • Masz prawo do zwiększonego nadzoru medycznego: okresowych badań profilaktycznych co najmniej raz do roku lub co 6 miesięcy w przypadku pracy na nocną zmianę;
 • Twoje akta medyczne muszą być przechowywane przez pracodawcę przez 50 lat od czasu zakończenia pracy w warunkach szkodliwych ; wystarczy podanie, by ci je odesłano ;
 • Zaświadczenie o narażenie na działanie czynników rakotwórczych musi być wystawione z chwilą zakończenia pracy w zakładzie, bez względu na przyczyny rozwiązania stosunku pracy;
 • Lekarz zakładowy musi zaoferować przeprowadzenie badań kontrolnych i profesjonalny monitoring stanu zdrowia po zakończeniu pracy (przejście na emeryturę, zwolnienie, zmiana pracy).

 

picto flècheByłeś narażony na działanie czynników rakotwórczych?

Jesteś nieaktywny zawodowo, bezrobotnym, emerytem narażonym na uprzednie działanie czynników rakotwórczych? Raz na 2 lata przysługuje ci bezpłatne badanie kontrolne, które ma zapewnić możliwie wczesne wykrycie choroby i jej skuteczne leczenie w przypadku jej wystąpienia. Masz obowiązek zgłoszenia konieczności wykonywania takich badań u swojego ubezpieczyciela medycznego.

Uwaga: jeśli nie dysponujesz zaświadczeniem narażenia na raka wydanym przez zakład i medycynę pracy, ubezpieczyciel przeprowadzi wywiad w celu ustalenia zagrożenia.

Na jakich warunkach otrzymam rekompensatę?

Jeśli jesteś ofiarą choroby spowodowanej warunkami pracy, musi być to oficjalnie potwierdzone, byś mógł skorzystać z pomocy w pełnym zakresie.

Istnieją dwie możliwości rozpoznania przyczyn raka spowodowanych warunkami pracy:

tableau-de-maladie-professionnelle
Rak znajduje się na liście schorzeń zawodowych.
Każdy zgon, którego okoliczności odpowiadają wymaganiom listy chorób zawodowych jest zawsze domniemany, jako spowodowany wykonywaną pracą zawodową i nie wymaga dalszego potwierdzania.Lista chorób zawodowych zawiera wykaz chorób (ważne, aby zaświadczenie medyczne zawierało taką nazwę choroby, jak jest ona zapisana na liście), wykaz prac (stanowisk) podlegających ograniczeniom oraz zakres i maksymalny czas opieki medycznej po zakończeniu pracy w środowisku występowania czynników rakotwórczych.

 

fiva-crrmp-fnath
Jeżeli rak jest na liście chorób zawodowych, ale nie wszystkie warunki opisane w liście zostały spełnione, lub w sytuacji Bralu listy chorób, związek twojej choroby z wykonywaną pracą będzie określony przez Regionalny Komitet Rozpoznania Chorób Zawodowych (RCROD).

Uzyskanie rekompensaty za raka związanego z azbestem jest możliwa dzięki funduszowi rekompensacyjnemu dla ofiar azbestu (FIVA) : www.fiva.fr


picto flèchePomoc FNATH jest kluczowym wsparciem twoich wysiłków

Czym jest FNATH?

FNATH istnieje od 1921 roku i jest stowarzyszeniem wspierającym ofiary aktywności zawodowej (wypadków przy pracy i chorób zawodowych). FNATH jest jedynym we Francji stowarzyszeniem narodowym, reprezentującym ofiary raka spowodowanego warunkami pracy, bez względu na jego pochodzenie.

FNATH wspiera poszkodowanych na całym terenie Francji, poprzez gęstą sieć ekspertów prawnych i medycznych.